FL4SHB4CK.PL

Online: Użytkownicy (0), Goście (850)
Facebook

Regulamin Serwisu

Art. 1 Słowo wstępu

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego mynight.pl znajdującego się pod adresem internetowym mynight.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Art. 2 Identyfikacja

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest FL4SHB4CK.PL
 • Baza Kont (Profili) - zbiór danych i zdjęć przekazanych Administratorowi przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 • Konto:
  • Konto Indywidualne - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
  • Konto Wirtualne - konto niezwiązane z osobą Użytkownika, prezentujące postać lub podmiot nierzeczywisty. Użytkownik może korzystać z niektórych opcji udostępnionych przez Serwis.
 • Login - prywatna i indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.
 • FL4SHB4CK.PL - portal internetowy figurujący pod adresem internetowym http://fl4shb4ck.pl/
 • Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej.
 • Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.
 • Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia przekazane przez niego dobrowolnie do Serwisu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
 • Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
 • Serwis - społecznościowy portal FL4SHB4CK.PL, figurujący pod adresem internetowym http://fl4shb4ck.pl/, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych oraz świadczący inne usługi drogą elektroniczną.
 • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Art. 3 Techniczne wymogi użytkowania

Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
Administrator zaleca do tego celu korzystanie z najnowszych możliwych rozwiązań, a w szczególności wspierających technologie HTML5 i CSS3

Art. 4 Kto może być użytkownikiem?

 • Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 • Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 • Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po poinformowaniu ich o tym fakcie.
 • Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 • Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą.
 • Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  • umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.